Dùng SmtpAppender trong Log4net với Gmail


SmtpAppender được dùng khi bạn muốn tự động gửi thông tin vào email, để làm điều này bạn cần có một máy chủ SMTP, tuy nhiên bạn cung có thể dùng máy chủ SMTP có sẵn của dịch vụ Gmail. Vấn đề duy nhất là SmtpAppender không hỗ trợ SSL, vì vậy bạn sẽ cần làm một số thứ để dùng được nó.

Cách làm ở đây là tôi viết một lớp thừa kế từ SmtpAppender, tôi đặt tên là SmtpSslAppender, trong đó tôi sẽ override lại hàm SendEmail có trong lớp cha, và lớp này cũng có thêm 1 thuộc tính là EnableSsl, nếu đặt nó là true (mặc nhiên) thì các thao tác gửi thư sẽ được thực hiện thông qua kết nối SSL.
Nội dung lớp SmtpSslAppender như sau:
Imports System.Net.Mail

Public Class SmtpSslAppender
  Inherits log4net.Appender.SmtpAppender

  Private m_enableSsl As Boolean = True

  Public Property EnableSsl() As Boolean
    Get
      Return m_enableSsl
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      Me.m_enableSsl = value
    End Set
  End Property

  Protected Overrides Sub SendEmail(ByVal messageBody As String)
    Dim smtpClient As New SmtpClient()
    If SmtpHost IsNot Nothing And SmtpHost.Length > 0 Then
      smtpClient.Host = SmtpHost
    End If

    smtpClient.Port = Port
    smtpClient.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network
    smtpClient.EnableSsl = EnableSsl

    If Authentication = SmtpAuthentication.Basic Then
      smtpClient.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(Username, Password)
    ElseIf Authentication = SmtpAuthentication.Ntlm Then
      smtpClient.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials
    End If

    Dim mailMessage As New MailMessage()
    mailMessage.Body = messageBody
    mailMessage.From = New MailAddress(From)
    mailMessage.To.Add([To])
    mailMessage.Subject = Subject
    mailMessage.Priority = Priority

    smtpClient.Send(mailMessage)
  End Sub

End Class

Để sử dụng, bạn viết file cấu hình cho log4net như sau:

<log4net>
<appender name="SmtpSslAppender" type="MyExp.SmtpSslAppender">
<to value="zyx@gmail.com" />
<from value="zyx@gmail.com" />
<subject value="<SUBJECT>" />
<smtpHost value="smtp.gmail.com" />
<bufferSize value="100" />
<port value="587" />
<lossy value="false" />
<authentication value="Basic" />
<userName value="zyx@gmail.com" />
<password value="password here" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%newline%date [%thread] %-5level %logger [%property{NDC}] - %message%newline%newline%newline" />
</layout>
</appender>
<root>
<level value="DEBUG" />
<appender-ref ref="SmtpSslAppender" />
</root>
</log4net>

Trong đó, MyExp là tên root namespace. Khi dùng nhớ đặt các thông số cho chính xác là chạy ngon lành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s