Liên kết để tải về bản VS 2010 và .NET 4.0 CTP


Bản CTP này được chứa trong một file ảnh đĩa cứng dùng trong Virtual PC, bạn tải về và chạy file .exe để tạo:
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part01.exe
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part02.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part03.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part04.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part05.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part06.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part07.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part08.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part09.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part10.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part11.rar

Để dùng, bạn cần có Virtual PC đã cập nhật lên SP1, cấu hình đề nghị bao gồm:

 

  • Hệ điều hành: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP
  • 75 GB đĩa cứng trống
  • Máy tính chủ cài đặt Virtual PC có tối thiểu 2GB RAM, trong đó 1 GB được cấp cho máy ảo.
  • Bộ xử lý nên là Core Duo 2 GHz.

Tài khoản đăng nhập và mật khẩu cho máy ảo: 

  • Administrator: TFSSETUP, password: 1Setuptfs
  • Administrator: Administrator,password: P2ssw0rd
  • User: TFSREPORTS, password: 1Reports
  • User: TFSSERVICE, password: 1Service

Khi sử dụng, bạn sẽ nhận được yêu cầu kích hoạt Windows, bạn có thể đơn giản bỏ qua thông điệp này. Với Word, Excel bạn chỉ được sử dụng 20 lần, Project được sử dụng 25 lần. Bản VS 2010 CTP chỉ có thể sử dụng đến 01/01/2009, nếu muốn sử dụng tiếp, bạn phải đổi lại ngày hệ thống.

One thought on “Liên kết để tải về bản VS 2010 và .NET 4.0 CTP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s