Dùng WebBrowser control để tạo báo cáo

Trong các ứng dụng WinForm, để có thể tạo báo cáo người ta thường dùng ReportViewer hay CrystalReport, tuy nhiên còn có 1 cách khác cũng khá đơn giản, cho phép bạn có thể tạo được các báo cáo phức tạp, đó là dùng WebBrowser control và đưa mã HTML và để hiển thị.

Continue reading “Dùng WebBrowser control để tạo báo cáo”