C# 4.0: Đặt giá trị mặc nhiên cho tham số


Trong C# 4.0, bạn có thể khai báo và sử dụng các tham số tùy chọn, giống như trong ví dụ sau:

public static class OptionalDemoLib
{
   public static void SayHello(string s = “Hello World!”)
   {
      Console.WriteLine(s);
   }
}

Trong đó, tham số s có một giá trị mặc nhiên, khi đó bạn có thể gọi hàm SayHello mà có thể truyền giá trị cho nó hoặc không, trong trường hợp không truyền tham số, giá trị mặc nhiên sẽ được dùng:

public static class OptionalDemo
{
   public static void Main()
   {
      OptionalDemoLib.SayHello();
      OptionalDemoLib.SayHello(“Hello Bart!”);
   }
}

Nhớ rằng các tham số tùy chọn phải được đặt cuối danh sách tham số, nếu không bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

optlib.cs(3,58): error CS1737: Optional parameters must appear after all required parameters

Khai báo như trong ví dụ sau là không hợp lệ:

public static void SayHello(string s1 = “Hello World!”, string s2)

Khái niệm giá trị mặc nhiên này đã có từ lâu trong VB, nay cũng sẽ xuất hiện trong C#, điều này sẽ giúp chúng ta viết code một cách nhanh chóng hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s