VS 2010 and .NET 4 Series


Tiếp theo các loạt bài về LINQ, Silverlight… trong thời gian tới, tôi sẽ bắt đầu dịch loạt bài VS 2010 and .NET 4 Series của MR.ScottGu. Loạt bài này giới thiệu về những thay đổi có trong phiên bản kế tiếp của .NET và trình IDE nổi tiếng Visual Studio.

Link các bài viết gốc tại đây: http://weblogs.asp.net/scottgu

Bài viết này sẽ được cập nhật danh sách các bài dịch.

Hi vọng loạt bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu kỹ hơn và tận dụng những ưu điểm mới của .NET 4.0 và VS 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s