C# 4.0: Truyền tham số theo tên


Trong C# 4.0, bạn không cần truyền các tham số theo đúng thứ tự của nó, mà có thể dùng tên để chỉ ra tham số được truyền tương ứng. Trong nhiều trường hợp, điều này giúp chương trình của bạn dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

void MyMethod(int a, string s) 
{
    doSomeThing();

}

Bạn có 2 cách để gọi phương thức này:

MyMethod(10, "my string");

hoặc theo tên tham số:

MyMethod(a: 10, s: "my string");

và tất nhiên nếu dùng tên thì các tham số không cần phải đặt theo đúng thứ tự khi khai báo:

MyMethod(s: "my string", a: 10);

Cách truyền theo tên cũng có thể dùng chung với cách truyền theo thứ tự, tuy nhiên trong trường hợp này các tham số truyền theo tên phải nằm sau, ví dụ:

MyMethod(10, s: "my string");

ví dụ sau là không hợp lệ:

MyMethod(a: 10, "my string");

One thought on “C# 4.0: Truyền tham số theo tên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s