VÌ SAO DUYỆT MẢNG THEO DÒNG LẠI NHANH HƠN THEO CỘT?


Mình vừa viết một chương trình nhỏ, chỉ để tính tổng các ô trong một ma trận, tuy nhiên khi thử duyệt theo dòng thì luôn thấy nhanh hơn cột, mảng càng lớn tốc độ càng khác biệt.Các bạn có thể tải về chương trình tại ( https://github.com/namdotnet/clancetest) và chạy thử xem có đúng không, và mất bao nhiêu tick mỗi bước, laptop mình đang dùng chạy Xeon mất hơn 600 ticks cho bước 1.

Nếu nhiều người ủng hộ thì mình sẽ giải thích lý do tại sao 😉(ghi chú là trong ví dụ này mình gọi dòng trước cột sau nhé int m[ROWS][COLS]).

2 thoughts on “VÌ SAO DUYỆT MẢNG THEO DÒNG LẠI NHANH HƠN THEO CỘT?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s