LINQ tip #1


Để thực hiện một phép kiểm tra kiểu như “SELECT * FROM mytable WHERE col1 IN (1, 2, 3)”, các bạn có thể viết như sau:

int[] departments = {1, 2, 3};
var products = from p in db.Products where departments.Contains(p.dept_no) select p;

4 thoughts on “LINQ tip #1

  1. các bài viết trước khác rất hay nhưng sao bài này ngắn quá vậy tác giả siêu nhân. Học qua ví dụ này thật tuyệt!

  2. Nếu ngắn mà vẫn hiểu thì viết dài làm gì? 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s