LINQ tip #2


Khi thực hiện gắn nối dữ liệu vào DataSource của một DataGridView, đừng gắn nối trực tiếp đối tượng Table vào DataSource kiểu như sau:

MyDbContext db = new MyDbContext(); myGridView.DataSource = db.Products;

Nếu bạn viết như trên, trong trường hợp bạn thêm dữ liệu vào, dữ liệu trong DataGridView sẽ không tự động hiển thị dòng mới, thay vì vậy hãy dùng hàm GetNewBindingList():


myGridView.DataSource = db.Products.GetNewBindingList(); 

 
Để thêm một dòng mới, bạn có thể viết: ((IBindingList)myGridView.DataSource).Add(new MyData()); 
 

Dòng dữ liệu mới này sẽ được hiển thị trên DataGridView mà bạn không cần phải làm thêm bất kỳ thao tác nào.

One thought on “LINQ tip #2

  1. Anh Nam co the chi em cach truy xuat nhung bang lien quan voi bang ma minh add vao binding bang cach nay cua anh khong vay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s