Mở Component Service trong Windows Vista


Trong Windows Vista, Component Service không được đặt trong Start menu, vậy nên nếu bạn muốn mở thì hãy vào Start/Run, gõ comexp.msc và nhấn Enter.

File comexp.msc được đặt tại windows\System32\comexp.msc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: