2 thoughts on “StockViewer 0.56

 1. SV có 1 issue nhỏ là:
  – sau khi đã ẩn SV vào bên phải
  – Lock máy (đi số 1 hoặc 2 gì đó)
  – UnLock máy => SV ko còn ẩn nữa mà hiện ra màn hình luôn

  Issue này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng trong trường họp UnLock máy mà có boss đứng bên cạnh 😦

  Cheers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s