StockViewer 0.55 beta


Phiên bản này cho phép người dùng chọn nhà cung cấp thông tin, nhà cung cấp mặc định sẽ là Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Một số thay đổi khác:

– Hiển thị room và số lượng CP nhà đầu tư nước ngoài mua.

– Cho phép xem bảng thông tin chứng khoán của thị trường Hà Nội (HASTC-Index).

– Tự động thay đổi vị trí và chiều cao khi người dùng thay đổi chế độ hiển thị.

sv_05_11

Đây là bản beta, module xử lý dữ liệu từ công ty CP chứng khoán Sài Gòn hoạt động chưa ổn định, bạn nên dùng nguồn dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Bạn có thể tải về từ http://www.daohainam.com/download/StockViewer.055beta.zip hoặc tại đây.

Phần mềm này cần có .NET 3.5 SP1 (http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe).

One thought on “StockViewer 0.55 beta

  1. Vui long cung cap them chuc nang tu dong cap nhat phien ban moi de nguoi dung co the tiet kiem duoc thoi gian cap nhat phien ban moi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s