Bài 12: Tổng kết


Chúng tôi có một số phiên bản trong kỷ nguyên .NET hiện đại, gần đây đã phát hành .NET 7. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu chúng tôi tóm tắt những gì đang cố gắng xây dựng — ở mức thấp nhất của nền tảng — kể từ .NET Core 1.0 . Mặc dù rõ ràng chúng tôi đã giữ nguyên tinh thần của .NET gốc, nhưng kết quả là một nền tảng mới tạo ra một con đường mới và mang lại nhiều giá trị mới hơn đáng kể cho các nhà phát triển.

Hãy kết thúc nơi chúng ta bắt đầu. .NET là đại diện cho bốn giá trị: Năng suất, Hiệu suất, Bảo mật và Độ tin cậy. Chúng tôi rất tin tưởng rằng các nhà phát triển sẽ được phục vụ tốt nhất khi các nền tảng ngôn ngữ khác nhau cung cấp các cách tiếp cận khác nhau. Với tư cách là một nhóm, chúng tôi tìm cách mang lại năng suất cao nhất cho các nhà phát triển .NET đồng thời cung cấp một nền tảng dẫn đầu về hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy.

Chúng tôi dự định thêm nhiều bài viết trong loạt bài này. Những chủ đề nào bạn muốn xem giải quyết đầu tiên? Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến. Bạn có muốn xem thêm nội dung về “bức tranh lớn” này không?

Nếu muốn biết thêm nội dung này, bạn có thể xem phần Giới thiệu về Common Language Runtime (CLR).

Bài đăng này được viết bởi Jan Kotas, Rich Lander, Maoni Stephens và Stephen Toub, với thông tin chi tiết và đánh giá của các đồng nghiệp trong nhóm .NET.

(Kết thúc bài viết)

Bài viết gốc tại địa chỉ: https://devblogs.microsoft.com/dotnet/why-dotnet/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s