Hướng dẫn cách dùng ToolTip


Nếu bạn có một FrameworkElement như Image, Button, TextBlock,… bạn có thể thêm một tooltip vào các đối tượng này. Các tooltip thường là các đoạn văn bản nhỏ và hiện lên mỗi khi người dùng di chuyển chuột lên trên đối tượng đó. Mục đích của tooltip là nói cho người dùng biết đối tượng này dùng để làm gì.

Lấy ví dụ, cho rằng bạn có một toolbar chứa các lá cờ để bạn có thể chọn ngôn ngữ:

image

Nếu một người dùng không nhận ra được một lá cờ nào đó, họ có thể di chuyển chuột lên trên và tooltip sẽ hiện ra để thông báo ngôn ngữ tương ứng:

image

Để thêm một tooltip vào một FrameworkElement, tất cả những gì bạn cần làm là khai báo thuộc tính TooltipService.Tooltip:

<Image Source=”images/france.png” ToolTipService.ToolTip=”French”>

Một tooltip không nhất thiết chỉ chứa văn bản, mà có thể chứa bất kỳ control nào bạn khai báo. Ví dụ, bạn tạo một tooltip bằng một bức ảnh như sau:

<Image Source=”images/france.png” Width=”16″ Height=”16″>
    <ToolTipService.ToolTip>
        <Image Source=”images/france.png”></Image>
    </ToolTipService.ToolTip>
</Image>

Khi di chuyển chuột lên trên lá cờ Pháp, một tooltip sẽ hiện ra với lá cờ Pháp ở kích thước gốc:

image

Theo Mike Snow’s blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s