Thực hiện các tính năng CRUD với Entity Framework trong ứng dụng ASP.NET MVC

Trong bài viết trước, bạn đã tạo một ứng dụng MVC cho phép lưu trữ và hiển thị dữ liệu dùng Entity Framework và SQL Server Compact. Trong phần này bạn sẽ xem lại và tùy biến các câu lệnh cho phép xem, thêm, xóa, sửa dữ liệu mà trình hỗ trợ của MVC đã tự động tạo cho bạn trong các view và controller.

Ghi chú: Trong thực tế, người ta thường dùng mẫu thiết kế Repository để tạo lớp trừu tượng giữa controller và DAL. Để giữ cho bài viết được đơn giản, bạn sẽ không xây dựng một repository cho tới các bài viết sau trong cùng loạt bài này.

(CRUD: Create, Read, Update, Delete)

Continue reading “Thực hiện các tính năng CRUD với Entity Framework trong ứng dụng ASP.NET MVC”

Tạo một mô hình dữ liệu Entity Framework cho ứng dụng ASP.NET MVC

Ứng dụng web của trường đại học Contoso biểu diễn cách tạo ra một ứng dụng ASP.NET MVC dùng Entity Framework. Ứng dụng mẫu là website của trường đại học Contoso (trường đại học này chỉ là hư cấu – không có thật). Nó bao gồm các chức năng như đăng ký nhập học, tạo khóa học, và phân lớp cho giảng viên. Loại bài này sẽ hướng dẫn các bước để xây dựng nên ứng dụng Contoso University. Bạn có thể tải về ứng dụng hoàn chỉnh hoặc tạo mới bằng cách theo các bước hướng dẫn trong bài. Các ví dụ được trình bày bằng C#, mã ứng dụng để có thể tải về được viết bằng C# và VB. Nếu có câu hỏi nào không liên quan trực tiếp đến loại bài này, bạn có thể gửi lên ASP.NET Entity Framework forum hay Entity Framework and LINQ to Entities forum. Chúng tôi sẽ coi như bạn đã biết cách làm việc với ASP.NET MVC trong Visual Studio, nếu chưa, bạn có thể tham khảo basic ASP.NET MVC Tutorial. Nếu bạn định dùng WebForm, xem loại bài Getting Started with the Entity FrameworkContinuing with the Entity Framework. Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng các thành phần sau đã được cài đặt:

Continue reading “Tạo một mô hình dữ liệu Entity Framework cho ứng dụng ASP.NET MVC”