Xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu với .NET Common Language Runtime (CLR) trong SQL 2005

Trong phiên bản 2005, môi trường thực thi của Microsoft .NET Framework (CLR) nay được chạy bên trong cơ sở dữ liệu. Môi trường thực thi này hỗ trợ việc việc xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu dạng thủ tục, bao gồm hàm, thủ tục lưu trữ, trigger, được viết bằng các ngôn ngữ trên nền Microsoft.NET như C# hoặc VB.NET. Các ngôn ngữ trên nền .NET hỗ trợ nhiều đặc điểm mà trong ngôn ngữ T-SQL không có, cho phép xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu phức tạp hơn. Các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa và các aggregate (các tập hợp dữ liệu tổng hợp sẵn dùng trong Analysis Service) có thể được viết bằng một ngôn ngữ .NET để xây dựng các kiểu dữ liệu phức tạp hơn so với các phiên bản trước của SQL Server.

Continue reading “Xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu với .NET Common Language Runtime (CLR) trong SQL 2005”