ASP.NET MVC Release Candidate 2 ra mắt

Bản ASP.NET MVC RC2 đã được giới thiệu hôm 03/03, trong bài này tôi sẽ nói sơ qua những thay đổi của phiên bản này so với phiên bản trước.

Có 3 thay đổi chính bao gồm.

  • Bản cài đặt yêu cầu .NET 3.5 SP1
  • Vẫn có thể triển khai bằng cách đưa các thư viện vào trong thư mục bin nếu dùng .NET 3.5 (không có SP1): khi cài ASP.NET MVC, các thư viện System.Web.Mvc, System.Web.Routing, System.Web.Abstractions sẽ được thêm vào GAC trên máy cài đặt. Điều này sẽ không gây ra vấn đề gì nếu bạn đang cài đặt và chạy ASP.NET MVC trên cùng một máy. Tuy nhiên, nếu bạn định triển khai lên một máy khác có thể sẽ gặp trục trặc nếu máy đó chưa được cài sẵn ASP.NET MVC. Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách đưa các thư viện này vào thư mục bin của ứng dụng. Nếu dùng cách này, máy chủ của bạn chỉ cần .NET 3.5 (không có SP1) vẫn có thể chạy được.
  • Chế độ chỉ cài đặt cho server: Trong bản cài đặt này, bạn có thể cài ASP.NET MVC lên máy tính không có Visual Studio, trong trường hợp đó, bộ cài đặt sẽ không cài đặt các template cho VS, các thư viện sẽ vẫn được cài đặt vào GAC và các native image vẫn được tạo.

Bạn có thể tải về bản ASP.NET MVC RC2 tại đây.

Mã nguồn có thể tải về tại đây.

10 Tips for Writing High-Performance Web Applications

Rob Howard
——————————————————————————–
This article discusses:Common ASP.NET performance myths
Useful performance tips and tricks for ASP.NET
Suggestions for working with a database from ASP.NET
Caching and background processing with ASP.NET
This article uses the following technologies:
ASP.NET, .NET Framework, IIS
——————————————————————————–
Contents
Performance on the Data Tier
Tip 1—Return Multiple Resultsets
Tip 2—Paged Data Access
Tip 3—Connection Pooling
Tip 4—ASP.NET Cache API
Tip 5—Per-Request Caching
Tip 6—Background Processing
Tip 7—Page Output Caching and Proxy Servers
Tip 8—Run IIS 6.0 (If Only for Kernel Caching)
Tip 9—Use Gzip Compression
Tip 10—Server Control View State
Conclusion
Sidebars

Continue reading “10 Tips for Writing High-Performance Web Applications”