ASP.NET MVC 5: Thêm Controller

MVC được viết tắt từ model-view-controller.  MVC là một mẫu thiết kế cho việc phát triển các ứng dụng có kiến trúc tốt, dễ kiểm lỗi và dễ bảo trì. Một ứng dụng MVC chứa các thành phần sau:

  • Models: Là các lớp dùng để biểu diễn dữ liệu và có thể có các phép kiểm tra để đảm bảo dữ liệu chứa trong nó phù hợp với logic của ứng dụng.
  • Views: Các file template dùng để tạo ra nội dung HTML.
  • Controllers: Các lớp xử lý các yêu cầu từ trình duyệt, lấy về các Model, và chọn View tương ứng để trả về cho trình duyệt.

Chúng ta sẽ cùng khám phá các khái niệm này trong loạt bài này và tôi sẽ cho bạn thấy các dùng chúng để xây dựng một ứng dụng.

Continue reading “ASP.NET MVC 5: Thêm Controller”