Clean Web.Config Files (VS 2010 and .NET 4.0 Series)

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về VS 2010 và .NET 4.0.

Có thể bài viết này hơi ngắn, nhưng đây là một thay đổi hay, thay đổi đầu tiên sẽ đến với bản ASP.NET 4.0 là: file web.config đơn giản, sáng sủa hơn.

Bạn sẽ thấy ngay điều này ngay khi tạo một dự án ASP.NET 4.0 mới (đó là lý do tại sao tôi chọn bài này là bài đầu tiên).

Continue reading “Clean Web.Config Files (VS 2010 and .NET 4.0 Series)”