WPF ListView – Lấy đối tượng được click

Trong WPF, để lấy được đối tượng mà người dùng vừa click chuột trong một ListView, các bạn có thể làm như sau:

Đầu tiên bạn cần đăng ký hàm xử lý cho sự kiện nhấn chuột:

MyListView.MouseDoubleClick += new MouseButtonEventHandler(MyListView_MouseDoubleClick);
chú ý là bạn có thể đăng ký cho các hàm nhấn chuột khác như MouseLeftButtonDown, MouseRightButtonDown… và sau đó viết hàm xử lý sự kiện giống như sau:
void MyListView_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  DependencyObject dep = (DependencyObject)e.OriginalSource;

  while ((dep != null) && !(dep is ListViewItem))
  {
    dep = VisualTreeHelper.GetParent(dep);
  }

  if (dep == null)
    return;

  MyDataItemType item = (MyDataItemType)MyListView.ItemContainerGenerator.ItemFromContainer(dep);

  // Do something with the item...
}
Cách chúng ta làm là đầu tiên, ta phải xác định đối tượng trực quan mà người dùng vừa nhấn chuột lên, từ đó chúng ta lần theo các đối tượng chứa nó cho đến khi tìm được một ListViewItem, và nhờ đó ta có thể tìm được đối tượng dữ liệu tương ứng. Nếu muốn lấy chỉ số thay vì đối tượng, dùng hàm IndexFromContainer().
Đoạn mã trên được viết trong VB.NET như sau:
Dim dep As DependencyObject = CType(e.OriginalSource, DependencyObject)
While ((dep IsNot Nothing) AndAlso Not (TypeOf (dep) Is System.Windows.Controls.ListViewItem))
  dep = VisualTreeHelper.GetParent(dep)
End While
If (dep Is Nothing) Then
  Return
End If
Dim item As MyDataItemType = CType(MyListView.ItemContainerGenerator.ItemFromContainer(dep), MyDataItemType)
Theo http://mikescodeblog.blogspot.com