ComboBox trong Silverlight 2 beta 1


Phiên bản hiện tại của Silverlight không hỗ trợ ComboBox, nếu muốn dùng, bạn hãy vào đây http://www.codeproject.com/KB/silverlight/STextBox.aspx để xem cách xây dựng một control như vậy (có chương trình mẫu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: