2 thoughts on “StockViewer 0.70

  1. Anh có thể đăng code của chương trình lên được hay không, hoặc anh có thể hướng dẫn về cách lấy dữ liệu thông tin chứng khoán, em có dùng service của HoSTC nhưng không biết cách lấy thông tin ra sao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s