Steve Jobs đã ra đi


Vậy là thế giới vừa mất đi một thiên tài, một người mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn trong thế giới công nghệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s