Những dấu hiệu cho thấy code của bạn có vấn đề (2) – Data Clump


Nếu có nhiều dữ liệu liên quan với nhau và thường phải làm việc cùng nhau, hãy gom chung vào một lớp thay vì lưu trong nhiều biến riêng biệt.

Một ví dụ là các tham số cho một cơ sở dữ liệu, bao gồm: địa chỉ server, user name, password, port. Mỗi khi kết nối, bạn đều phải cần cả 4 tham số này, do vậy thay vì lưu chúng trong 4 biến khác nhau, hãy gom chúng vào chung một lớp. Nếu có một function dùng các tham số này, ví dụ:

bool Connect(string serverAddress, int port, string user, string password);

Hãy sử dụng lớp bạn vừa tạo:

bool Connect(DatabaseConnectionInfo connectionInfo);

Sau khi refactor, code của bạn sẽ được tổ chức gọn gàng, dễ hiểu hơn. Tuy nhiên là khi tạo một lớp mới, cần lưu ý không để tăng sự phụ thuộc giữa các lớp hoặc thư viện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s