Ứng dụng MẪU Windows Form demo cách vẽ trên form và các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng


Mình sẽ sớm lập tài khoản github và đẩy mã nguồn lên.Mình cũng sẽ cố gắng viết thật đầy đủ về OOP, một trong những thứ cơ bản-quan trọng-hay bị hiểu sai.

Cập nhật link download: https://github.com/namdotnet/oopdrawing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s